Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereği, sanayi siciline kayıtlı işletmeler için bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin (YİC), her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yıllık işletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi veya bilgilerin eksik olması halinde aynı kanunun 9.maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Bakanlığın ilgi sayılı yazısına istinaden bununla birlikte 2022 dönemi Yıllık İşletme Cetvelinden itibaren geçerli olmak üzere YİC soru setinde çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Buna göre;

•“2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değerinize Göre Uygun Ölçek Aralığı” ve “2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değeri” soruları eklenerek işletmelerin mali bilanço değerleri alınmaya başlanmıştır. Yıllık mali bilanço toplamı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı bilanço tablolarında yer alan aktifler toplamını yani şirketin mal varlığını ve alacaklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla mali bilanço ile üretimden kaynaklı toplam satış hasılatı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamakta olup kontrol yapılırken her İki değerin birebir aynı olması veya mali bilanço değerinin toplam satış hasılatının üstünde olması gibi beklentiler içerisine girilmemeli, her iki rakam ayrı olarak değerlendirilmelidir.

•Üretimden Kaynaklı Yıllık Net Satış Hasılatı, TL bazında yurtiçi ve yurtdışı satışların toplamını ifade etmektedir. Kontrolün buna göre yapılması gerekmektedir.

•2022 döneminden itibaren olmak üzere Yıllık Toplam Kapasite Kullanım Oranı “YKKO = [(Yıllık Toplam Çalışma Günü) / (Toplam İş Günü)]* [(Yıllık Ortalama Vardiya Ölçeği) / (Maksimum Vardiya Ölçeği)]*100” formülü üzerinden hesaplanacaktır. Formülde yer alan tanımlar sistemde açıklanmış olup bu formül ile tesisin genel olarak ilgili yıldaki çalışma temposunun ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu değerin ürünlere ait kapasite kullanım oranı ile karşılaştırılmaması, kendi formülü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. ”Çalışan Bilgisi” kısmına "Yıllık Toplam Çalışma Günü” ve Yılı Ortalama Vardiya Ölçeği” soruları eklenmiştir. Bu sorular ile tesisin fiilen çalışma temposunun ölçülmesi amaçlanmaktadır.

•Çalışan sayısı bölümü yeniden tasarlanmış, “Teknisyen” tipi çalışan eklenmiştir.

•Ar-Ge Bilgileri” kısmına ar-ge faaliyetlerinin yıllık bazda daha ayrıntılı olarak takip edilebilmesi amacıyla beyanname kısmındaki Ar-Ge bilgilerinde yer alan soruların bazıları bu kısımda da sorulmaktadır.

•"Tüketilen Enerji” kısmındaki enerji türleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği (ENVER) portalı ile uyumlu olacak şekilde yeninden revize edilmiştir.

•"Üretim Şekli” kısmında girişim bazında sorulması uygun olması nedeniyle bazı sorular kaldırılmıştır.

•"Ürün Bilgisi Girişi” kısmında Yurtiçi Satış Bilgisi bölümünde "İhracat Kaydıyla Yurtiçi Satış Gerçekleştirildi Mİ?” sorusu eklenmiş, evet seçilmesi durumunda miktarı ve değeri bilgilerinin alınması amaçlanmıştır. Bu sayede yurtdışı satış değerlerinin daha sağlıklı ve kapsayıcı olarak hesaplanması hedeflenmektedir.

•YİC ekranına "Yatırım Bilgisi” bölümü eklenmiştir. Bu bölümde yer alan sorular ile işletmelerin ilgili dönemde varsa tesislerine yaptıkları ilave yatırımların takip edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, İlimizde faaliyette bulunan ve Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2022 yılı Yıllık İşletme Cetvelini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ ne giriş yaparak 30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar (30 Nisan 2023 tarihinin resmî tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) doldurmaları ve değişiklik var ise bilgilerini güncellemeleri ayrıca yukarıdaki hususları dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri hususunda gereğini saygılarımla rica ederiz.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı